Havisham - Chair (2019)
Havisham - Chair (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Lamp (2019)
Havisham - Lamp (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Desk (2019)
Havisham - Desk (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Desk (2019)
Havisham - Desk (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Table
Havisham - Table

Found furniture, hot melt

Havisham - Bottle
Havisham - Bottle

Wine bottle, hot melt

Havisham (2019)
Havisham (2019)

June 2019 Performance

Havisham (2019)
Havisham (2019)

June 2019 Performance

Havisham (2019)
Havisham (2019)

June 2019 Perfomance

Havisham - Stack (2015)
Havisham - Stack (2015)

Found furniture, hot melt

Havisham - Stack (2015)
Havisham - Stack (2015)

Found furniture, hot melt

IMG_9047.jpg
IMG_9052_2.JPG
IMG_4179.jpg
Havisham - Chair (2019)
Havisham - Lamp (2019)
Havisham - Desk (2019)
Havisham - Desk (2019)
Havisham - Table
Havisham - Bottle
Havisham (2019)
Havisham (2019)
Havisham (2019)
Havisham - Stack (2015)
Havisham - Stack (2015)
IMG_9047.jpg
IMG_9052_2.JPG
IMG_4179.jpg
Havisham - Chair (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Lamp (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Desk (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Desk (2019)

Found furniture, hot melt

Havisham - Table

Found furniture, hot melt

Havisham - Bottle

Wine bottle, hot melt

Havisham (2019)

June 2019 Performance

Havisham (2019)

June 2019 Performance

Havisham (2019)

June 2019 Perfomance

Havisham - Stack (2015)

Found furniture, hot melt

Havisham - Stack (2015)

Found furniture, hot melt

show thumbnails